500 de angajati pot beneficia de programe de instruire în domeniul digital prin programul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460

500 de angajati pot beneficia de programe de instruire în domeniul digital prin programul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460

Proiectul  „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460 își propune consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai putin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC si SNCDI.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic 8 al programului Programul Operational Capital Uman (POCU) având ca ţintă efectuarea de investiţii în promovarea unei forţe de munca de calitate prin instruirea unui număr de 500 de angajați din 50 de întreprinderi, dintre care certificarea a 460 persoane, pentru a dobândi cunoştinte avansate, specializate în domeniul digital şi în zona tehnologiei specifice industriei 4.0 în funcţie de nevoile specifice identificate.

Proiectul pune accent pe dezvoltarea anumitor domenii/ sectoare din cadrul economiei, respectiv oferirea de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini a 500 angajați din 50 de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectoare economice conform SNC si SNCDI.

Tipuri de Programe de Instruire disponibile în proiect

Astfel, prin proiect 500 angajati vor participa, conform nevoilor identificate, la programe de instruire exclusiv în domeniul TIC si/ sau industriei 4.0, precum: securitate informatica și cibernetică, inteligență artificială, big data și analiza datelor etc., cursuri dedicate specialiștilor din IT, cursuri privind sisteme informatice dedicate industriei 4.0, pentru dobândirea de competențe digitale avansate pentru utilizarea aplicațiilor TIC în producție necesare la locul de muncă.

Profilul Participanților

Angajații care participă la instruire sunt încadrați cu Contract Individual de Muncă în IMM-uri care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul își propune ca prioritate promovarea cercetării și a inovării, inclusiv prin utilizarea TIC, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, pentru actorii din toate aceste sectoare, construirea/  infrastructurii în condiții de eficiență și eficacitate maximă pentru menținerea avantajului competitiv.

Nevoia pentru un astfel de proiect

Proiectul este complementar cu SNCDI care remarcă absenţa unui număr adecvat de profesionişti în domeniile digital avansat și strategia susține și prin intermediul POCU – componenta de „Educaţie şi instruire”, crearea unor instrumente pentru formarea resurselor umane specializate, în special în domeniul cercetării și inovării de produse, servicii. Astfel, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului SNCDI – de a creste numărul profesioniștilor înalt calificați în domeniul TIC.

Proiectul oferă şansa persoanelor din grupul ţintă al proiectului, 500 angajați de a participa direct la activităţi de formare şi susține dezvoltarea cunostințelor chiar şi la vârste înaintate – 55-64 de ani – min. 50 de persoane participa la cursuri privind dobandirea de competente digitale.

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și continue, centrată pe nevoile și cerințele pieței muncii, concretizarea unor politici la nivel local, regional și național care să susțină accesul egal la formarea profesională continuă, diversificarea programelor de formare și corelarea lor cu piața fortei de muncă și cu nevoile beneficiarilor direcți prin capitalizarea competențelor și abilităților resursei umane.

Rezultate așteptate

Proiectul își propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung deoarece sprijină formarea profesională continuă și învățarea pe tot parcursul vieții prin adaptarea a min. 500 angajați şi min. 50 de angajatori la dinamica pieței muncii și a sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate prin SNC şi în domeniile de dezvoltare inteligentă şi sănătate identificate prin SNCDI. Astfel, dezvoltarea competențelor acestor angajați conduc la îmbunătățirea competivității prin inovare și dezvoltare a pieței, prin formarea unor profesioniști înalt calificați în domeniul TIC – 500, dintre care minim 10% – 70 persoane sunt specialisti din domeniul IT, 50 de persoane au varsta cuprinsa intre 55-64 ani și 200 persoane (minim 40%) sunt femei.

Alte efecte pozitive pe termen lung vor fi generate prin faptul ca se va integra în minim 6 IMM-uri un program de învățare la locul de muncă în domeniul TIC; aceste IMM-uri vor avea repere clare pentru a stabili nevoia de formare în TIC și pentru a se digitaliza. Proiectul va contribui și la îmbunătățirea capacității instituționale prin implementarea de programe de formare profesională la nivelul angajatorilor interesați din mai putin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia la nivelul cărora va acționa proiectul.


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *