Smart Alliance înaintează o Scrisoare deschisa autorităților cu privire la Acțiunea POC 222

Smart Alliance înaintează o Scrisoare deschisa autorităților cu privire la Acțiunea POC 222

Smart Alliance Innovation Technology Cluster a înaintat in cursul zilei de astăzi o scrisoare deschisă, autorităților romane, împreună cu o serie de sugestii și propuneri menite să susțină dezvoltarea Ghidului Solicitantului aferent apelului ce va fi deschis în cadrul Programului pentru digitalizarea IMM-urilor, Acțiunea POC 2.2.2.

Contextul acestei inițiative, deși încă nu au fost lansate invitații la consultare publică decât în cazul Ghidului având ca beneficiari ai finanțării nerambursabile Agențiile de Dezvoltare Regionale (ADR) semnatare ale contractului de finanțare cu OIPSI, este strâns legat de modul în care a fost conceput și derulat apelul din cadrul Măsurii 3 – Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor.

Redam mai jos textul integral al scrisorii si sperăm ca propunerile noastre să fie luate în considerare.

București, 25 martie 2021

Către:

• Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AMPOC) și Autoritatea pentru Digitalizarea României ADR, in atenția Dnei. Ana Maria Bușoniu, Director General

• Agențiile pentru Dezvoltare Regională (in calitate de subadministratori ai schemei de minimis “Digitalizarea IMM” sub POC Acțiunea 2.2.2.):
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, in atenția Dlui. Dan Nicula, Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, in atenția Dlui. Vasile Asandei – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, in atenția Dnei. Luminița Mihailov – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, in atenția Dlui. Liviu Mușat – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, in atenția Dnei. Marilena Bogheanu – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, in atenția Dlui. Sorin Maxim – Director
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in atenția Dlui. Marcel Ioan Boloș – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, in atenția Dlui. Simion Crețu – Director general

Referitor la: Sugestii și propuneri pentru Programul pentru digitalizarea IMM-urilor – Acțiunea POC 2.2.2

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Smart Alliance Innovation Technology Cluster înaintează această scrisoare, împreună cu o serie de sugestii și propuneri pentru dezvoltarea Ghidului Solicitantului aferent apelului ce va fi deschis în cadrul Programului pentru digitalizarea IMM-urilor, Acțiunea POC 2.2.2.

Clusterul nostru își propune să creeze mediul perfect pentru companiile românești, desfășurând activități care vizează promovarea și creșterea competitivității membrilor la nivel național și internațional și promovarea excelenței în domeniul IT. Membrii clusterului nostru cumulează o cifră de afaceri de peste 45 milioane euro, generată de peste 800 de angajați și colaboratori, prin peste 2400 de proiecte naționale și internaționale.

Sugestiile și propunerile noastre sunt rezultatul comunicării directe cu membrii clusterului și a experienței specifice în domeniul IT.
Suntem la curent cu toate modificările legislative propuse pentru stimularea digitalizării întreprinderilor, pe care o considerăm necesară mai ales în contextul actual, imposibilitatea desfășurării normale a activităților din cauza virusului COVID – 19 mutând tot mai multe activități în mediul online.

Contextul in care transmitem această scrisoare, deși încă nu au fost lansate invitații la consultare publică decât în cazul Ghidului având ca beneficiari ai finanțării nerambursabile Agențiile de Dezvoltare Regionale (ADR) semnatare ale contractului de finanțare cu OIPSI, este strâns legat de modul în care a fost conceput și derulat apelul din cadrul Măsurii 3 – Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor.

Considerăm că măsura 3 nu a reușit să își atingă obiectivele, modul de punctare favorizând societățile cu putere de cofinanțare mare, pentru care sprijinul financiar nu era indispensabil în mod neapărat. Aplicarea unei grile de evaluare simplificate, fără criterii obiective de calculare a punctajului, raportat la scopul programului a condus la situația prezentă – măsura este blocată, afectată de suspiciuni de fraudă, în curs de anchetare, atât de către Corpul de Control al Primului Ministru, cat și de către DNA.

În acest context, considerăm că este extrem de necesară acordarea unei atenții sporite pregătirii unui Ghid al Solicitantului matur, clar și coerent, cu stabilirea clară a indicatorilor de asumat și a criteriilor care vor sta la baza grilei de evaluare tehnico-economică, astfel încât proiectele selecționate pentru finanțare să contribuie efectiv la îndeplinirea scopului și obiectivelor Programului.

Smart Alliance Innovation Technology Cluster vă supune atenției următoarele aspecte care, consideram noi, pot pune bazele unei competiții echitabile:

1) Derularea întregii proceduri de depunere, evaluare, contractare, implementare prin intermediul sistemului MySMIS, și nu a unei aplicații de sine stătătoare cum a fost cea prin care s-au derulat cele 3 măsuri de sprijinire a IMM-urilor în contextul Covid-19, gestionate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Mysmis este folosit cu succes pentru toate programele operaționale, beneficiind de module video și instrucțiuni de utilizare, care fac facilă utilizarea; mai mult, este un sistem testat care și-a demonstrat utilitatea și eficiența în perioada de programare 2014 -2020, motiv pentru care nu ar trebui utilizate alte aplicații pentru gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României în cadrul Programelor Operaționale .

2) Utilizarea unei grile de evaluare tehnico-economică corectă, cu criterii clare, care să conducă la îndeplinirea scopurilor și obiectivelor programului. Vă supunem atenției o variantă perfectibilă de grilă de evaluare tehnico-economică, care ar putea constitui un bun punct de plecare în elaborarea criteriilor de evaluare. Aceasta a fost concepută având în vedere atât impactul cât și realitatea companiilor romanești și conține, considerăm noi, elemente care contribuie în mod clar la selectarea unor proiecte calitative. Justificarea alegerii fiecărui criteriu se regăsește în cadrul propunerii de grilă de evaluare care însoțește prezenta scrisoare.

3) Este necesară utilizarea unui plan de afaceri, ca document suport al cererii de finanțare, chiar și într-o varianta simplificată față de cele utilizate în mod tradițional în cadrul Programului Operațional Competitivitate. Acesta este instrumentul de planificare prin intermediul căruia se descriu cel mai bine investițiile, stabilind reperele importante ale afacerii în sine. Din punct de vedere al conținutului, considerăm că varianta utilizată în mod obișnuit în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul Programului Operațional Competitivitate poate fi folosită și pentru acest apel. Descrierea soluției tehnice adoptate pentru digitalizarea companiei poate fi cuprinsă în planul de afaceri, o justificare adecvată a acesteia permițând o selecție calitativă a proiectelor depuse în cadrul apelului. Alte elemente ale planului de afaceri pot contribui la evaluarea și selectarea celor mai bune proiecte. Ne referim aici la elementele care descriu situația actuală a companiei, piața pe care aceasta activează, principalii competitori/clienți, impactul financiar al investiției propuse.

4) Stabilirea criteriilor de departajare in cazul punctajelor egale in mod obiectiv, astfel încât să nu se ajungă in situația măsurii 3, unde departajarea după procentul de cofinanțare a dus la rate de cofinanțare nejustificat de mari pentru obținerea unei poziții mai bune în clasament, lăsând în afara bugetului companii pentru care grantul ar fi constituit un mijloc de salvare a activității sau un stimulator real de creștere. Având în vedere experiența acestei măsuri este recomandat ca procentul de cofinanțare să nu fie utilizat ca modalitate de departajare sau punctaj. Alte criterii pot constitui mijloace de departajare obiective, precum calitatea și complexitatea soluției tehnice, calitatea și maturitatea planului de afaceri, sustenabilitatea proiectului.

5) Menținerea eligibilității serviciilor de consultanță pentru scriere și implementare proiect într-un cuantum de 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru o calitate ridicată a proiectelor este necesar și un suport adecvat din partea unor specialiști. Impedimentul realizării unui plan de afaceri și a unei implementări de proiect eficiente sunt depășite mult mai ușor atunci când IMM-urile beneficiază de suport specializat.
Trebuie să ținem cont și de dimensiunea companiilor – IMM-uri din domenii diverse, multe dintre ele fără experiență aplicată în lucrul cu finanțările nerambursabile.

Ne dorim ca acest apel să fie unul de tip „clasic”, așa cum au fost toate apelurile gestionate până acum de AM POC, cu reguli clare și precise, care pun în prim plan calitatea proiectului.
Sperăm ca propunerile noastre să fie luate în considerație și vă asigurăm de tot suportul nostru pe parcursul elaborării Ghidului.

Cu deosebită considerație,
Smart Alliance Innovation Technology Cluster

Prin director executiv,
Ileana Vlad

Anexa 1 – Propunere Grila Punctaj POC 222
Criterii Punctaj maxim Punctaj acordat Aspecte de considerat in evaluare /Observații si justificări
CALITATEA TEHNICA A SOLUTIEI PROPUSE PRIN PROIECT 40    
1.1. Calitatea si complexitatea soluției tehnice propuse 10 Procesele care urmează a fi digitalizate sunt identificate si descrise corespunzător in cadrul planului de afaceri. Se realizează corelația intre descrierea proceselor cu situația de facto identificata la nivelul companiei solicitante. Soluția tehnica prezentata evidențiază caracterul de “noutate” al tehnologiilor pe care le incorporează. Impactul digitalizării asupra proceselor online este prezentat clar si corespunzător. Ofertele prezentate pentru soluțiile tehnice sunt corelate cu procesele care urmează a fi identificate.  Se urmărește descrierea detaliata a soluției tehnice,  a modulelor ce compun sistemul informatic ce va fi implementat, descrierea licențelor si produselor ce sunt bugetate precum si identificarea clara a problemelor  si modul in care soluția tehnica contribuie la remedierea acestora.
0 puncte: Planul de afaceri nu descrie procesele care urmează a fi digitalizate, nu sunt identificate cele mai noi tehnologii utilizate, nu este descris impactul asupra proceselor online. Soluția tehnica propusa in cadrul proiectului nu este descrisa suficient
5 puncte: planul de afaceri descrie parțial procesele care vor fi digitalizate; nu reiese in mod explicit faptul ca soluția tehnica înglobează ultimele tehnologii, este descris parțial impactul digitalizării asupra proceselor online. Soluția tehnica descrie parțial modul in care va remedia problemele identificate la nivelul companiei
10 puncte: Proiectul descrie toate procesele care vor fi digitalizate, in mod concret si coerent, sunt prezentate cele mai noi tehnologii utilizate, iar impactul asupra proceselor desfășurate online este clar si evident. Soluția tehnica descrisa in cadrul proiectului remediază in mod clar problemele identificate la nivelul companiei.
1.2. Gradul de digitalizare al solicitantului in urma implementării proiectului: 10 Ofertele prezentate pentru soluția tehnica prezentata doresc o înțelegere adecvata a problemei si nevoii beneficiarului. Soluția tehnica prezentata are la baza o analiza minuțioasa a nevoii beneficiarului si descrie modul in care asigura digitalizarea companiei (a proceselor/serviciilor din cadrul companiei). Din descriere/oferte reiese in mod clar numărul de  procese operaționale digitalizate si îmbunătățite (ca urmare a achiziției de produse, echipamente, licențe performante TIC si/sau soluția TIC implementata si includerea acestora in procesul de afaceri sau de activitate al întreprinderii)
0 puncte: Proiectul propune achiziții care nu contribuie la atingerea scopului măsurii
5 puncte: Soluția tehnica propusa in cadrul proiectului contribuie la digitalizarea parțiala a activității IMM – un proces/serviciu digitalizare
10 puncte: Proiectul propune o soluție tehnica completa si complexa care contribuie la digitalizarea activității IMM.
1.3. Impactul soluției tehnice la nivelul companiei 10 Impactul asupra digitalizării companiei este descris corespunzător in cadrul planului de afaceri. Este urmărit impactul deopotrivă asupra procesului organizațional cat si asupra rezultatelor financiare ale companiei, in termeni de economii-îmbunătățiri-optimizări la nivelul proceselor/serviciilor furnizate de companie.
0 puncte: Soluția tehnica prezentata in cadrul planului de afaceri nu are impact la nivelul activității companiei
5 puncte: Este prezentat parțial impactul soluției tehnice  adoptate pentru digitalizarea companiei
10 puncte: Planul de afaceri descrie in mod clar impactul soluției tehnice.
1.4. Accesibilitatea/operabilitatea soluției tehnice 10 Se urmărește evaluarea din perspectiva numărului de procese operaționale digitalizate si îmbunătățite (ca urmare a achiziției de produse, echipamente, licențe performante TIC si/sau soluția TIC implementata si includerea acestora in procesul de afaceri sau de activitate al întreprinderii). Procesele trebuie sa se regăsească descrise corespunzător atât in planul de afaceri cat si in documentele tehnice ale acestuia (oferte), iar costurile aferente sunt cuprinse in cadrul bugetului proiectului.
0 puncte – in cadrul graficului de activități al proiectului nu sunt prevăzute activități de instruire a personalului întreprinderii pentru operarea corespunzătoare a produselor, echipamentelor, licențelor și/sau soluției TIC
5 puncte– in cadrul bugetului proiectului sunt prevăzute cheltuieli de instruire a personalului întreprinderii pentru operarea corespunzătoare a produselor, echipamentelor, licențelor și/sau soluției TIC;
10 puncte – in cadrul graficului de activități al proiectului sunt prevăzute activități de instruire a personalului întreprinderii pentru operarea corespunzătoare a produselor, echipamentelor, licențelor și/sau soluției TIC având costuri asociate in bugetul proiectului si un plan anual propus de cheltuieli pentru continuitatea instruirii personalului in perioada de sustenabilitate a proiectului
CALITATEA SI MATURITATEA PLANULUI DE AFACERI 40    
2.1  Structura si justificarea bugetului propus 10   Pentru fiecare activitate au fost identificate si descrise cheltuieli in cadrul bugetului. Elementele de cost sunt încadrate corect in categoria cheltuielilor eligibile si au la baza oferte de preț. Sunt prezentate minim 2 oferte de preț pentru fiecare element din buget. Ofertele de preț respecta minim următoarele criterii: sunt adresate societății, sunt datate, includ specificații tehnice minime, conțin informații privind produsul/serviciul ofertat -denumire, descriere, includ perioada de valabilitate a ofertei.
0 puncte: Bugetul este in mare măsura nerealist (majoritatea liniilor bugetare sunt sub/supraestimate).  
5 puncte: Bugetul este corelat parțial cu activitățile prevăzute, resursele alocate / estimate. Costurile sunt parțial realiste (exista linii bugetare sub / supraestimate). Cheltuielile au fost parțial încadrate in categoria celor eligibile.  
10 puncte: Bugetul este corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate / estimate. Costurile sunt realiste (corect estimate) si necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate in categoria celor eligibile sau neeligibile.  
2.2. Gradul de pregătire si maturitate a proiectului 10 Proiectul demonstrează maturitate in concepere, existând o succesiune logica a activităților descrise. Pentru fiecare activitate este inclusa o perioada estimativa realista.
0 puncte: Calendarul de implementare este insuficient detaliat, iar gradul de pregătire a proiectului prin raportare la duratele estimate ale activităților si succesiunea viitoare a acestora sunt nerealiste
5 puncte: Calendarul de implementare este detaliat suficient, iar gradul de pregătire a proiectului prin raportare la duratele estimate ale activităților si succesiunea viitoare a acestora sunt parțial realiste.
10 puncte: Calendarul de implementare este detaliat si realist, duratele activităților sunt corect  estimate iar succesiunea in timp a activităților viitoare este logica si realizabila
2.3. Identificarea nevoii de digitalizare 10 Nevoia pentru digitalizarea proceselor/serviciilor care se desfășoară in cadrul companiei este identificata fie prin analiza proprie a beneficiarului, fie in urma unui proces de audit realizat de o companie IT. In acest fel, se asigura faptul ca soluțiile TIC pentru care se solicita sprijin financiar sunt rezultatul direct al unei necesitați si vor conduce la creșterea competitivității acesteia, putând fi implementate cu succes la nivelul companiei. Se demonstrează astfel ca soluția IT propusa contribuie la creșterea eficientei companiei/optimizarea proceselor sau a serviciilor companiei, creșterea numărului de potențiali clienți, s.a m. d
0 puncte: Nevoile de digitalizare ale societății nu sunt identificate corect si complet. Planul de afaceri nu descrie in mod clar nevoia de digitalizare a proceselor/serviciilor care se desfășoară in cadrul companiei
5 puncte: Analiza prezinta parțial nevoia de digitalizare a companiei
10 puncte: Analiza demonstrează in mod clar nevoia de digitalizare a societății
2.4. Calitatea planului de afaceri 10 Sunt prezentate date, studii si analize de actualitate.
0 puncte: Planul de afaceri nu prezinta in mod clar si coerent suficiente argumente in sprijinul investiției
5 puncte: Planul de afaceri prezinta in mod parțial date, studii si analize in sprijinul investiției
10 puncte: Planul de afaceri este bine structurat, se bazează pe studii, analize si date complete care vin in sprijinul susținerii investiției
3 – SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 20    
Capacitatea  solicitantului de a menține rezultatele proiectului, respectiv de a asigura întreținerea si funcționarea  investiției  după încheierea  proiectului si încetarea finanțării nerambursabile 20 Vor fi evaluate si punctate corespunzător grilei, proiectele care explica in mod clar modalitatea in care beneficiarul  își asuma menținerea, întreținerea si funcționarea investiției după încetarea finanțării nerambursabile. Câteva dintre modalitățile tipice de asigurare a sustenabilității in acest caz includ: contracte de mentenanța multi-anuale cu furnizorii de soluții de IT, asigurarea de personal specializat, s.a. In acest fel se asigura sustenabilitatea proiectului
0 puncte: Solicitantul nu explica modul in care va asigura menținerea, întreținerea si funcționarea investiției după încheierea proiectului si încetarea finanțării nerambursabile.
10 puncte: Solicitantul explica parțial sau neclar modul in care va asigura menținerea, întreținerea si funcționarea investiției după încheierea proiectului si încetarea finanțării nerambursabile.
20 puncte: Solicitantul își asuma si explica modul in care va asigura menținerea, întreținerea si funcționarea investiției după încheierea proiectului si încetarea finanțării nerambursabile. Explicațiile sunt clare si realiste.
TOTAL 100

sa_admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *