Smart Alliance înaintează autorităților o Scrisoare Deschisă în care include o serie de sugestii și propuneri pe marginea Grilei de Evaluare în cadrul apelului  POR OS. 1.2

Smart Alliance înaintează autorităților o Scrisoare Deschisă în care include o serie de sugestii și propuneri pe marginea Grilei de Evaluare în cadrul apelului POR OS. 1.2

Sugestii și propuneri pe marginea Grilei de Evaluare în cadrul apelului POR OS. 1.2 – Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Initiațivei Regiuni mai putin dezvoltate” în România – Proof of Concept

Redăm mai jos textul integral al scrisorii și sperăm ca propunerile noastre să fie luate în considerare.

Către:
• Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene – Autoritatea de Management POR (AM POR) – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in atentia dnei Luiza Radu, Director general, Șeful Autorității de Management pentru POR

• Agențiile pentru Dezvoltare Regională (in calitate de Organisme Intermediare.):
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, in atentia Dlui. Dan Nicula, Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, in atentia Dlui. Vasile Asandei – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, in atentia Dnei. Luminița Mihailov – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, in atentia Dlui. Liviu Mușat – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, in atentia Dnei. Marilena Bogheanu – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, in atentia Dlui. Sorin Maxim – Director
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in atentia Dlui. Marcel Ioan Boloș – Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, in atentia Dlui. Simion Crețu – Director general

Referitor la: Sugestii și propuneri pe marginea Grilei de Evaluare în cadrul apelului POR OS. 1.2 – Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Initiațivei Regiuni mai putin dezvoltate” în România – Proof of Concept

Stimate Doamne, Stimați Domni,
Smart Alliance Innovation Technology Cluster înaintează aceste sugestii, propuneri și recomandări prin intermediul cărora dorește să își aducă aportul la dezvoltarea Ghidului Solicitantului, care va fi definitivat în vederea lansării apelului de proiecte prognozată în cursul acestui an, în perioada imediat următoare, din cadrul POR OS. 1.2 – Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România.
Clusterul nostru își propune să creeze mediul perfect pentru companiile românești, desfășurând activități care vizează promovarea și creșterea competitivității membrilor la nivel național și internațional și promovarea excelenței și inovației în domeniul IT. Membrii clusterului nostru cumulează o cifră de afaceri de peste 45 milioane euro, generată de peste 800 de angajați și colaboratori, prin implicarea in peste 2400 de proiecte naționale și internaționale.
Sugestiile și propunerile noastre au la baza experiența membrilor săi, în calitate de catalizatori ai inovației în domeniul specific IT. Având în vedere experiența specifică a membrilor clusterului în zona cercetării și îndeosebi a inovării digitale, considerăm că opiniile expuse aici pot conduce la o selecție și ulterior la o implementare eficientă a proiectelor din cadrul acestui apel.
Propunerile vin ca urmare a lecturării Ghidului Solicitantului supus în consultare publică în cursul anului trecut (martie 2020) și a actului normativ care reglementează instituirea schemei de ajutor de minimis – respectiv a Ordinului nr. 4003 din 26 octombrie 2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, deși perioada de consultare publică s-a terminat, considerăm că este extrem de necesară acordarea unei atenții deosebite pregătirii unui Ghid final al Solicitantului matur, clar și coerent, care să definească în mod concis criteriile în baza cărora se va face evaluarea proiectelor, într-un mod cât mai obiectiv, dat fiind specificul acestui apel.
Prin urmare, Smart Alliance Innovation Technology Cluster vă supune atenției următoarele aspecte care, considerăm noi, pot contribui la o evaluare justă a propunerilor de proiecte în cadrul unei competiții echitabile:
1) Stabilirea în mod obiectiv a modului în care vor fi evaluate acele criterii care țin mai degrabă de calitatea planului de afaceri/a modelului conceptual.
Grila de evaluare consultată, singura din cunoștințele noastre publicată pană in prezent, denotă atenția asupra elementelor de cercetare, dezvoltare și inovare însă considerăm că anumite criterii pot crea dificultăți în evaluarea obiectivă.
Avem în vedere aici rafinarea/ explicarea exhaustivă a următoarelor criterii/ sub-criterii:
1.2 Dovada că produsul/serviciul/procesul propus spre dezvoltare este nou sau îmbunătățit semnificativ pentru piața relevantă, conform prevederilor Planului de afaceri din cadrul Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor.
2.2.1 Se dovedește calitatea și eficienta planului de lucru, inclusiv claritatea și pertinența obiectivelor definite, soliditatea conceptului și credibilitatea metodologiei propuse, inclusiv identificarea și alocarea corespunzătoare a resurselor necesare (ex. facilități, echipamente, oameni etc.) pe fazele principale ale proiectului.
Considerăm că modalitatea în care aceste două sub-criterii sunt expuse pot ridica probleme în evaluare, în sensul în care nu au atribuite clar elemente de rafinare/definire.
Spre exemplificare, în cadrul primului sub-criteriu se face trimitere în mod direct la Planul de afaceri. Acesta, într-adevăr, trebuie să conțină o detaliere explicită a modului în care produsul se poziționează pe piață, raportat la caracterul inovativ al acestuia. Însă, prin natura în care este conceput planul de afaceri, acesta nu poate aduce decât argumente în sprijinul caracterului inovativ, fiind practic o analiză a pieței produsului/serviciului/procesului. În accepțiunea noastră, prin „dovadă” se înțeleg acele caracteristici „palpabile” ale acestuia (de natura existenței studiilor experimentale, rapoartelor de cercetare și altele similare), care pot fi prezentate inclusiv ca document suport al planului de afaceri.
Prin urmare credem că abordarea concretă în acest caz poate fi stabilirea clară a ceea ce se înțelege prin dovadă, fie de tipul celor exemplificate mai sus, fie de tipul rafinării secțiunilor din cadrul planului de afaceri care trebuie să includă referire la acest sub-criteriu. Poate fi o variantă de lucru și o trimitere explicită la secțiunile din plan avute în vedere în procesul de evaluare din cadrul planului de afaceri.
În cadrul celui de-al doilea sub-criteriu poate ar fi recomandată o împărțire pe elemente tangibile și punctaj aferent (de tip: obiective clar definite în cadrul metodologiei de lucru – 1 punct, identificarea resurselor necesare – 1 punct etc). În acest fel se asigură o calitate crescută a proiectelor depuse în cadrul apelului.
Aceeași nevoie de rafinare o sesizăm și în cadrul anumitor sub-criterii legate de punctarea măsurilor de asigurare a egalității de șanse și tratament sau a măsurii de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice.
2) Stabilirea unui mod unitar de calcul a punctajului.
În actuala grilă de evaluare este un mix al modului de calcul a punctajului (în cadrul unor criterii se aplică sume, în cadrul altora medie aritmetică), complexitatea sporită a modului de calcul a punctajului putând îngreuna procesul de evaluare.
Sugerăm astfel, reanalizarea modului de calcul, în vederea simplificării acestuia de tip sumă simplă pe criterii și subcriterii de evaluare.
3) Introducerea în mod explicit a clusterelor în cadrul sub-criteriului 4.6. În acest moment, în cadrul acestui criteriu dovada că întreprinderea a derulat/derulează sau urmează să deruleze activități în cadrul unor programe de accelerare/scalare/cercetare-dezvoltare/inovare deschisă sau similar se poate face prin prezentarea unei scrisori de intenție/ susținere din partea:
(i) accelerator/incubator/venture capital etc.;
(ii) client din sectorul privat;
(iii) client din sectorul public;
(vi) universitate sau altă instituție de învățământ superior;
(vii) institut de cercetare public sau privat
Considerăm că, mai ales in contextul acestui apel de proiecte, implicarea clusterelor ca parte a procesului de susținere a intreprinderilor în cadrul activităților de CDI este definitorie.
Clusterele sunt recunoscute ca factori cheie în cadrul strategiilor de specializare, având în vedere faptul că pot asigura o capacitatea de a încorpora această nouă strategie în diferite sectoare.
Rolul acestora este recunoscut ca atare în cadrul strategiilor regionale de specializare inteligentă. De pildă, în cadrul Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă București-Ilfov 2021-2027 se precizează în mod explicit faptul că:
“Clusterele joacă un rol important în creșterea competitivității, inovării și creării de locuri de muncă și sunt facilitatori ai creării de lanțuri de valoare. Clusterele sunt componente ale eco-sistemului regional de inovare, încurajând cooperarea între mediul economic și universități, institute de cercetare-dezvoltare, autorități publice, societate civilă și bănci.”
Prin urmare solicităm completarea listei de mai sus, astfel: “(i) accelerator/incubator/venture capital, cluster etc.”
4) Stabilirea unei perioade de pregătire corespunzătoare cu gradul de complexitate al planului de afaceri
Având în vedere complexitatea ridicată, din perspectiva încadrării aspectelor specifice de CD aferente în cadrul planului de afaceri, inclusiv din perspectiva analizei de piață pentru modelul conceptual inovativ, considerăm că termenul de 3 luni de la publicarea ghidului final (respectiv 2 luni de la deschiderea apelului) este relativ „strâns” pentru realizarea unor planuri de calitate, inclusiv din perspectiva obținerii documentelor suport pentru a demonstra eligibilitatea, respectiv conformitatea îndeplinirii criteriilor din cadrul grilei de evaluare (documente emise de diverse autorități, în contextul actual al lucrului de acasă).
Ne dorim ca acest apel să fie unul de succes, având in vedere cererea tot mai crescută de servicii/ produse/ procese inovative în cadrul companiilor.
Ne exprimăm întreaga disponibilitate de colaborare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional în cadrul procesului de definitivare a Ghidului Solicitantului, inclusiv a anexelor parte integrantă a acestuia.


ileana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *